بخوان، باور کن، آرام باش

امروز روز خداست و همه کارهایم رنگ و بویی خدایی دارد. هر روز برکت و نعمت خدا را در زندگی‌ام مشاهده می‌کنم. به ویژه امروز منتظر تجلی برکات فراوان الهی هستم… با شور و شوقی فراوان و ایمانی نیرومند بیرون می‌روم تا آن‌چه را که باید به دست من صورت گیرد، به انجام رسانم.

امروز از آسمان طلا می‌بارد.

در طول روز:

تنها خدا منشا توانگری و برکت بیکران من است. روزی‌ام از خداست.

من والاترین و بالاترین ویژگی‌های همه مردم را دوست دارم و هم اکنون والاترین و بالاترین افراد و شرایط را به سوی خود می‌کشانم.

کارم آسان است و بارم سبک و توفیق‌هایم بی‌شمار. همه نعمت‌های الهی به من عطا شده تا برای انجام امور بزرگ مجهز باشم و این امور را به آسانی به ثمر برسانم.

هم اکنون همه چیز و همه کس مرا توانگر می‌سازد.

همیشه به یاد دارم خدایی ثروتمند دارم که همیشه مرا به یاد دارد.

خدا عاشق و مشتاق من است.

من خلیفه خدا هستم و کمتر از بهترین را نمی‌خواهم.
امور مالی:

همه درها گشوده‌اند و همه راه‌ها باز و آزادند تا همه ثروت‌های الهی به سوی من سرازیر شوند.

سپاسگزارم که با اعمال قدرت مستقیم خدا، درآمدم افزایش می‌یابد.

سپاسگزارم که در تمام امور مالی‌ام، نظم الهی برقرار است.

مواقع بروز یاس و ناامیدی و احساس شکست:

خدا مرا آفریده تا توانگر باشم و خودش حمایت و هدایتم می‌کند.

از هیچ چیز نمی‌ترسم زیرا خلیفه خدا هستم و تمام نعمت‌های الهی از آن من است.

تسلیم شکست نمی‌شوم، با تمام نیرو و در کمال ثبات و پایداری به پیش می‌روم، آن‌قدر ایستادگی می‌کنم تا آرزوهای قلبی و الهی‌ام را به دست آورم.

هیچ چیز منفی در زندگی من راه ندارد. زیرا مسوولیت همه امور با خداست.

پایان روز:

این روز را رها می‌کنم تا برود، خدای مهربان فقط خوبی‌های این روز را برایم نگاه می‌دارد و مابقی آن ناپدید می‌شود.

همین که سر بر بالین می‌گذارم به خوابی عمیق فرو می‌روم. برای روز موفقیت‌آمیزم خدا را شکر می‌کنم. به آسانی می‌آسایم و می‌دانم که خدایم ذهن و تنم را شاداب‌تر و تازه‌تر می‌کند و برای فردایی بهتر و زیباتر آماده می‌شوم.

من به خواب می‌روم اما خدای من بیدار می‌ماند تا مسایلم را با نظم الهی حل کند و مرا به موفقیت و شادمانی و توانگری برساند.

فکر کنید:

اگر تو نتوانی به خدا که عالم و قادر مطلق است و اداره تمامی این کاینات غنی به عهده اوست، اعتماد کنی! پس به چه کسی می‌توانی اعتماد داشته باشی!؟