03 آوریل 2020
آوریل 3, 2020

۱۰ کلید برای تقویت روحی

آوریل 3, 2020 ۰ Comment

۱۰ کلید برای تقویت روحی

۱-       خود را بشناسید : امروزه پیشنهاد سقراط که در قر ن پنجم قبل از میلاد که در آن متنی بر خودشناسی ارایه شد به قوت خود پا برجاست.اهدافاحساسات و محدودیت های خویش را بشناسید و با آرامش با آنها برخورد نمایید.

خواه از طریق مطالعه , خواه از طریق اندیشیدن و تفکر, سعی منید بعضی راههای که باعث شناخت شما از خودتان و اینکه چه چیزهایی شما را خوشحال می کندپیدا کنید.چنانچه به این توصیه عمل کنید , بهتر قادر به کنترل زندگی و مشکلات پیش روی خود خواهید بود.

۲-      به خودتان ارزش بدهید و به خود اعتماد داشته باشید.
ممکن است سخت به نظر برسد اما سعی کیند رفتارتان گویای این باشد که از خودتان مواظبت می کنید.حتیاگر همیشه احساس عدم اطمینان می کنید , برخورد و رفتار مثبت را به دنیایاطراف هدیه دهید. برخورد مردم با شما متاثر از رفتار و پوشش شماست.بنابراین خود ارزشی و خود اعتمادی را به نمایش بگذارید تا احترام را برای شما به ارمغان آورد.

۳-      بیش از حد توانتان کار نکنید
همه ما باسخت کوشی , خواهان تامین امنیت و رفاه خانواده مان هستیم. اما مهم این است که تعدل را در زندگی حفظ کنیم.معمولاآن چه از نظر مالی دنبال می کنیم با آن چه که تحقق می یابد یکسان نیست. اگر برای شما تامین معاش مهمتر از صرف وقت با عزیزان یا لذت بردن از زندگیاست, بهتر است در تعیین اولویت ها بازنگری است, بهتر است در تعیین اولویتها بازنگری کنید. سعی کنید برقراری تعادل را از کسی که بین زندگی شغلی وخانوادگی اش این توازن را ایجاد کرده بیاموزید یا اینکه با خانواده یادوستانتان راج به تاثیرات شغلی تان بر روی آن ها صحبت کنید.

۴-       از افراد منفی دوری کنید
ازارتباط مسموم که در شما احساس ناراحتی , عصبانیت یا نا امنی می کند اجتنابکنید. ممکن است سخت به نظر آید اما ارتباط خویش را باکسانی مه برای شماافسردگی به ارکغان می آورند به حداقل برسانید, کسانی که اکثرا محبتهایدریافتیرا بدون پاسخ می گذارند و یا کسانی که دائما از شما انتقاد می کنند.صداقت سخنان چنین افرادی را مورد ارزیابی قرار دهید تا ببینید که میزان حقایق موجود در سخنانشان تا چه حد بر اساسارتباطی مثبت و خوش بینانه است. اگر کسانی شما را تحت فشار روانی قرار می دهند صریحا از آنها بخواهید شما را رها نمایند.

۵-      مثبت فکر کنید
سعیکنید از حداکثر توانایی هایتان استفاده کنید و به قدرت خویش اتکا کنید. علایق شخصی تان را با مطالعه و گذراندن کلاسها توسعه دهید.علایقجدید را امتحان کنید و شکست هایتان را به کار گیرید. همه ما بخشی ازاوقاتمان را از دست داده ایم اما افراد موفق از شکست هایشان درس آموختهاند و مغلوب شکست شان نشده اند.
اگر شما توانایی هایتان را به خوبیتوسعه دهید و نقش مثبتی داشته باشید واقعا قادر به تغییر موقعیت های منفیبه موقعیت های مثبت خواهید بود.

۶-       ورزش ورزش ورزش
یک رژیمغذایی مناسب و قدری فعالیت بدنی روزانه , اعم از اینکه پیاده روی آرامباشد یا کار بیرون, فشار و اضطراب را تخفیف می دهد و روحیه را شاداب نگهمی دارد.ورزش و تمرینات بدنی, افراد را از احساس برتری طلبیرهایی و توانایی های سرکوب شده ذهن را ترقی می دهد. همین امر منجر بهجلوگیری از افسردگی می شود. برای اشخاص متفاوت ورزشهایمناسب آنها وجود دارد.تمرینات کششی و یوگا برای تخفیف فشاربسیار مناسبند. بعضی تمرینات نی تواند به رفع عصبانیت کمک کنند. البتهورزش بیرون از منزل فواید مضاعفی دارد, نور آفتاب در بهبود روحیه و تخفیفافسردگی کمک موثری محسوب می شود.

۷-      بخشی از اوقاتتان را تنها بگذارید.
لذتاز جمع دوستان و تنهایی دو بخش از زندگی اند که برای تقویت روحیه بسیارمهم اند. برای معنا بخشیدن و ایجاد شور در زندگی به دیگران کاملا مشروط بهوجود دیگران باشد. علاوه بر گذراندن ۲۰ دقیقه در حمام , گوش دادن بهموسیقی یا خروج از منزل به قصد لذت بردن از طبیعت , زمانی برای لذت بردناز تنهایی خویش صرف کنید.چنانچه این امر را سخت یافتید ممکن است با توسل به اجتماع از مشارکت در موضوعات مهم دوری کنید.

۸-      به دیگران کمک کنید و اجازه دهید دیگران به شما کمک کنند.
وقتیمشکلاتتان طاقت فرسا به نظر می رسد نشان دهید که کمک دیگران می توانداضطراب و دلواپسی شما را بر طرف کند, بنابر این مشکلاتتان را کاملا درمنظر دیگران قرار دهید. کمک بلا عوض در مسائلاجتماعی یا کمک به دوستان نیز می تواند به سود شما تمام شود.اگردر مقابل کمکی کخ دریافت کرده اید به همان میزان به دیگران مساعدت نماییددامنه مناسبی از دوستان و اقوامی را بسط داده اید که شریک اوقات خوششمایند و مدد کاران زمان تنگی و سختی تان.

۹-       ارتباط و مراودات
باروشی روشن و در عین حال همراه با آرامش و متانت , احساساتتان را بهخانواده , دوستان و مدرسه تان بیان کنید و با دقت کامل به جواب آن ها گوشفرا دهید. هرگز خود را تحت فشاری که ناشی از عدم بیان احساساتتان است قرارندهید. چرا که این فشار , انفجار ناگهانی در پی خواهد داشت و دیگران بدونکوشش و تلاشی شمارا خواهند شناخت.عصبانیتی را که باعث پریشانی و دانستن نقاط ضعف شما می شود کنترل کنید. هرگز اجازه ندهید دیگران ذهن شما را بخوانند.

۱۰-    موقع احتیاج , کمک بطلبید
افرادیرا پیدا کنید که هنگام مشکلات بتوانند با آنها مشورت کنید .چنانچه پس ازمشورت با دوستانتان و خانواده , مشکلاتتتان همچنان طاقت فرسا جلوه مینماید و احساس عدم آرامش می کنید , با مشاورینی صحبتکنیدکه خواهان کمک و یاری به شمایند. اگر احساس عدم امنیت , نگرانی یا ناراحتی و پریشانی می کنید فورا از یک مشاور متخصص کمک بطلبی