کسی که از شکست خوردن می ترسد حتما شکست خواهد خورد

شما قادر به یافتن اقیانوسهای جدید نیستید مگر اینکه جرات ترک کردن (دور شدن از ) ساحل را داشته باشید.     هیچ میدانی فرصتی که از آن بهره نمیگیری، آرزوی دیگران است؟!
برای انسانهای بزرگ هیچ بن بستی وجود ندارد ، زیرا آنان بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت .

امن ترین جا برای یک کشتی لنگرگاه آن است. ولی برای آنجا ساخته نشده است.
گاهی آنقدر نگران رسیدن می شویم که فراموش می کنیم حرکت کنیم.
زندگی تاس خوب آوردن نیست، تاس بد را خوب بازی کردنه.

کسی که از شکست خوردن می ترسد حتما شکست خواهد خورد.
طولانی ترین سفر با نخستین گام آغاز می شود.
آنچه انسان را غرق می کند، در آب افتادن نیستد بلکه زیر آب ماندن است.
ازآنکه زندگی شما تمام شود نترسید ازآن بترسید که هرگز آغاز نشود.

ماه را نشانه بگیرید اگر به هدف نزنید حتما یکی از ستاره ها را خواهید زد.
هیچکس نمی تواند به عقب برگردد واز نو شروع کند اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند.
کسانی که در این دنیا به امید زندگی دیگری نیستند در این دنیا نیز مرده اند.آنچه که انسان را به مقصد می رساند ، عزم و اراده است نه تمنا و آرزو.